سرزمین سئو مقالات سایت بخشنامه معافیت مالیاتی

بخشنامه معافیت مالیاتی

بخشنامه معافیت مالیاتی post thumbnail image


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در بخشنامه سازمان مالیاتی بخش 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور آمده است: «هر گونه نرخ و مالیات صفر. معافیت درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات اعم از کالاهای غیرنفتی، مواد اولیه و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17.02.1387 با بعدی اصلاحات و الحاقات در مواردی که ارز دریافتی از صادرات طبق مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور قابل برگشت نباشد، قابل اعمال به ارائه سال 1397 و 1398 نیست. صادرات بخش کشاورزی و مهندسی و خدمات فنی از شمول این بند مستثنی هستند.

در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتبارات مالیاتی، معافیت و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت مالیاتی بابت درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات اعم از کالاهای غیرنفتی و مواد اولیه به ترکیب بخش صادرات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی برای صادرکنندگان در سال 2018 موارد زیر باید در نظر گرفته شود.

مدت بازپرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور توسط سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ورود ارز در چرخه اقتصادی کشور طبق مفاد فوق.

بر این اساس سازمان مالیاتی طی نامه شماره 99/24354 مورخ 02/06/1399 نحوه استرداد ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه تسویه ارز را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است. بدهی 1398 برای اجرا:

– برای اجرای دقیق حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ابزاری برای برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و بازیابی ایجاد شده است. از اطلاعات مودیان که پس از ورود به سامانه به نشانی ittms.tax.gov.ir در قسمت «استفاده از اطلاعات» سامانه وارد می شود، سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه مرجع را انتخاب کنید. برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در این قسمت کاربر به اطلاعات صادرکنندگان بر اساس شناسه ملی با کد ملی دسترسی خواهد داشت.

هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده 2018، مأموران مالیاتی باید بر اساس اطلاعات موجود در سامانه فوق اقدام قانونی کنند.

صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1397 به صورت کالا و خدمات اعم از کالاهای غیرنفتی و مواد اولیه و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی است، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی. جزء شرایط 1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور معاف است و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال 1397 برای مالیات بر ارزش افزوده این گونه مودیان مستلزم تفکیک درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از محل سایر درآمدهای صادراتی آنها و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوطه که مبنای گمرک جمهوری اسلامی ایران است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون، طی رسیدگی ماموران مالیاتی، مجموع صادرات کالاها و خدمات اعم از کالاهای غیرنفتی و مواد اولیه و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی باید انجام شود. به تفکیک گزارش تحقیق درج شود و در صورت عدم اجرای تعهد ارزی، صرفاً مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول تعهدات ارزی اعم از کالاهای غیرنفتی و مواد اولیه خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی می باشد. سال مشخص شده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و بر اساس آن قابل تسویه بوده و مسترد نخواهد شد.

تبصره: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوطه که مبنای گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد متعاقباً اعلام خواهد شد. ضمناً در صورت درخواست کتبی مؤدیان موضوع این بند مبنی بر عدم رسیدگی به دوره های مالیاتی یک پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال 1368، ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به دوره های مالیاتی مذکور با تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نمایند. و اطلاع رسانی آن

3- با توجه به معافیت مندرج در بند (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1397 صرفاً خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع بدهی ارزی طی سال در صورت عدم ذکر، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی طبق مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی تلقی و حسب مورد تهاتر یا مسترد می گردد.

4- در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال 1397 شامل صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و با توجه به بررسی اطلاعات موجود در سامانه بند (1) این دستورالعمل، در خصوص تسویه بدهی ارزی صادرات در سال 1397 هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است، بازپرداخت مالیات اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده تعیین شده در رابطه با فروش در بازار داخلی بلامانع است. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی در سال 1397، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور با تأیید اسناد مثبته مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دوره های مالیاتی همان سال نخواهد بود.

ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست صادرکنندگانی که در سال 1397 تکلیف ارز صادراتی را تسویه کرده اند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوطه، در صورت درخواست استرداد وجه از سوی بانک مرکزی. مؤدی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 در مورد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده.

تبصره: تعدیل 20 درصدی ارزش پایه صادرات و اعمال بند (7) مصوبه شماره 0/8739 5530 مورخ 02/02/1397 که در بند (5) قسمت «ب» بخشنامه شماره 8 نیز مشخص شده است. 200/98516 مورخ 1398/06/11 فقط به سال 2017 محدود شده است.

7- از آنجایی که طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه شماره 99/24354 مورخ 02/06/1389 صادرکنندگان از معافیت مالیاتی (نرخ صفر و معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات کالا و معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی، مواد اولیه و همچنین بازپرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید تا پایان تیرماه 1397 به تعهدات صادراتی ارزی خود عمل کنند.

لذا در مواردی که میزان بدهی ارزی صادرکننده در قبال صادرات در سال 1397 طبق مفاد این بخشنامه کمتر از صد درصد (100) باشد، مأموران مالیاتی ضمن رسیدگی به مالیات بر دوره های ارزش افزوده سال مورد نظر با اعلام قطعی میزان تعهد ارزی در پایان دوره تعیین شده (پایان تیرماه 1395) خودداری کنند. بدیهی است در صورت درخواست کتبی مؤدیان، ادارات امور مالیاتی طبق بند (6) این دستورالعمل اقدام نمایند.

8- ادارات امور مالیاتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به صادرکنندگانی را که از ابتدای آن سال با آنها معامله کرده اند و در اجرای بند (1) بند ارائه کنند. ی) تبصره (6) قانون بودجه در سال 1398 کل کشور باید بازپرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنها را طبق فرم پیوست شماره (1) در قالب یک فرم اکسل برای. ابلاغ به بانک مرکزی و بازرسی مالیاتی.

9- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادراتی به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 که در قسمت (1) بند (ک) تبصره (6) از بودجه معرفی می شود. قانون سال 2019 کل کشور. بدلیل عدم پرداخت ارزی تعهد، قابل استرداد و استرداد نمی باشد، موضوع مطابق تبصره (5) ماده نمی باشد. (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به عنوان هزینه های واجد شرایط مالیات های مستقیم تلقی نخواهد شد.

10- در صورت عدم ایفای تعهد ارزی صادرات کالا و خدمات در سال 1397 در مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی با اسناد مثبته مستند شده است. طبق مفاد فصل دوم از فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از جمله منبع مشمول مالیات عملکرد سال مذکور و هزینه های مربوط به درآمد مذکور محسوب می شود. مخارج مالیاتی واجد شرایط برای شناسایی درآمد مشمول این مالیات خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

Leave a Reply

مطالب مرتبط

برد DM مقایسه dmboard رسانه بازاریابی تخصصی سامانه درآمدزایی آپارات و dm برد یوتیوببرد DM مقایسه dmboard رسانه بازاریابی تخصصی سامانه درآمدزایی آپارات و dm برد یوتیوب

زمان مطالعه: 3 دقایق مدتی است که پلتفرم آپارات مانند همتای غیرایرانی خود یوتیوب، به مخاطبان خود امکان کسب درآمد را می دهد. این درآمد بسیار جذاب است زیرا مستقیماً

برد DM، رسانه تخصصی بازاریابی dmboardCreator Marketing چیست و چه تفاوتی با اینفلوئنسر مارکتینگ دارد؟ – برد DMبرد DM، رسانه تخصصی بازاریابی dmboardCreator Marketing چیست و چه تفاوتی با اینفلوئنسر مارکتینگ دارد؟ – برد DM

زمان مطالعه: 5 دقایق در چشم انداز دائماً در حال تغییر بازاریابی دیجیتال، بازاریابی خلاق به عنوان یک بازوی قدرتمند در حال ظهور است و بر نحوه ارتباط برندها با